Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  dla dzieci z naszej placówki –   udzielana jest na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 ze zmianami ) – z udziałem specjalistów z  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9 we Wrocławiu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9

 ul. Krakowska 102

53-427 Wrocław

 tel: 71 798 68 32

adres e-mail: sekretariat@ppp9-wroc.pl

 

ZADANIA  PORADNI:

DIAGNOZA

Diagnoza ma na celu rozpoznanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych. W poradni przeprowadzana jest diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, co stanowi podstawę do podjęcia różnorodnych form pomocy, dostosowanych do potrzeb dziecka. W przypadku wielu zakłóceń rozwoju, wczesna diagnostyka stwarza większe szanse na wyrównanie przez dziecko deficytów i daje szansę na prawidłowy rozwój. Istotna jest m.in. przy :

 • ustalaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się,
 • analizowaniu przyczyn trudności wychowawczych,
 • wnioskowaniu o dostosowanie wymagań szkolnych,
 • kwalifikowaniu do szkolnictwa specjalnego,
 • ocenie gotowości szkolnej,

Badania pozawalają również wskazać silne strony dziecka, dzięki którym może ono odnosić sukcesy a co za tym idzie wzmacniać poczucie kompetencji i własnej wartości.

TERAPIA

Terapia ma na celu udzielenie pomocy rodzicom i ich dzieciom w pokonywaniu trudności. Jest prowadzona indywidualnie i grupowo (w zależności od potrzeb). Organizujemy następujące formy terapii dla dzieci i młodzieży:

 • psychologiczna,
 • pedagogiczna,
 • logopedyczna,
 • biofeedback.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju jest szansą dla dziecka na minimalizowanie skutków niepełnosprawności, lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny.

DORADZTWO  I KONSULTACJE

Doradztwo dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie:

 • wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży,
 • rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • efektywnych metod uczenia się,                                              
 • pokonywania trudności w nauce.

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

Zajęcia mają na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności w różnych obszarach funkcjonowania, zależnie od zgłaszanych przez klientów potrzeb np.

 • psychoedukacja rodziców i wychowawców w zakresie problematyki psychologiczno-wychowawczej,
 • warsztaty dla nauczycieli,
 • działania wspierające dla nauczycieli i rodziców dzieci uzdolnionych.

DORADZTWO ZAWODOWE

Ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami związanymi z pracą zawodową i wyborem zawodu. Dzięki lepszemu samopoznaniu (wartości, umiejętności, zainteresowania) podjęcie decyzji o dalszym kierunku kształcenia, w związku z wybraną przez siebie grupą zawodów lub jednym zawodem.

MEDIACJE

Wsparcie i pomoc w sytuacji konfliktu, i trudności z uzyskaniem porozumienia.

INTERWENCJA W ŚRODOWISKU UCZNIA

Działania doraźne, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. 

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Działania zapobiegające niepowodzeniom szkolnym, stwarzające warunki do kształtowania motywacji i możliwości kształcenia się oraz działania na rzecz właściwej komunikacji interpersonalnej w celu realizowania wspólnych celów, umacniania tolerancji i rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

W zakresie profilaktyki nasza oferta obejmuje

Wczesne wspomaganie rozwoju jest szansą dla Twojego dziecka na:

 • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny,
 • polepszenie stanu zdrowia,
 • lepsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu,
 • minimalizowanie skutków niepełnosprawności.

Rodzicom zapewniamy:

 • wsparcie psychologiczne,
 • fachowe konsultacje i porady w zakresie pracy z dzieckiem,
 • pomoc w kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem,
 • opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka, psychoedukację.